Leeuwarden in cijfers

% Leeuwarders dat Fries Straatfestival bezocht

% inwoners van Leeuwarden dat het Fries Straatfestival heeft bezocht