Leeuwarden in cijfers

% Leeuwarders dat Bevrijdingsfestival bezocht

% inwoners van Leeuwarden dat het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden heeft bezocht